International Business

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie

Master’s degree in Management

Uruchomione w roku akademickim 2014/2015 studia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie/Management ze specjalnością International Management (obecnie: International Business; IB) adresujemy do wszystkich tych studentów, którzy ,,sięgają wyżej” i zainteresowani są  zdobyciem wiedzy i umiejętności biznesowych wraz z podnoszeniem kompetencji językowych.

International Business to jedyny w regionie Podbeskidzie kierunek studiów II stopnia w całości realizowany w języku angielskim. IB wyróżnia nie tylko nowoczesność koncepcji kształcenia ale wysoka jakość realizowanego programu studiów oparta  na autorskich programach nauczania, konsultowanych z partnerami biznesowymi kierunku: międzynarodowymi przedsiębiorstwami. International Business to także różnorodność kulturowa i wynikająca z niej integracja międzynarodowa studentów. Studenci IB pochodzą m.in. z Ukrainy, Niemiec, Indii, Bangladeszu, Albanii, Hiszpanii, Turcji, Słowacji, Czech (część z nich uczestniczy w ramach całego toku studiów, a część w ramach 1-2 semestrów  studiów w ramach programu Erasmus+).  Gościnne wykłady natomiast prowadzą wykładowcy z Cypru, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowacji i Bułgarii. Kolejnym atutem IB  jest interdyscyplinarny charakter. Programy nauczania obejmują przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii i politologii.  Dzięki temu nasi absolwenci nabywają unikatowe i cenione przez pracodawców wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wymienionych obszarów.

Studies launched in the 2014/2015 academic year in English in the field of Management with a specialization in International Management (currently: International Business; IB) are addressed to all those students who “reach higher” and are interested in acquiring business knowledge and skills together with raising language competences.

International Business is the only second-cycle degree program in the Podbeskidzie region fully implemented in English. IB is distinguished not only by the modern concept of education, but by the high quality of the study program based on proprietary curricula consulted with business partners of the major which are international enterprises. International Business also means cultural diversity and the resulting international integration of students. IB students come from, among others from Ukraine, Germany, India, Bangladesh, Albania, Spain, Turkey, Slovakia and the Czech Republic (some of them participate in the entire course of study, and some as part of 1-2 semesters of study under the Erasmus+ program). Guest lectures are given by lecturers from Cyprus, Great Britain, Spain, Slovakia and Bulgaria. Another advantage of IB is the interdisciplinary character. Curricula include subjects in management, economics, law, psychology and political science. As a result, our graduates acquire unique knowledge and practical skills valued by employers in the areas listed.

Powyższe atuty stanowiły podstawę do wyróżnienia kierunku w Ogólnopolskim Programie Akredytacji Kierunków Studiów ,,Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku otrzymaliśmy:  Certyfikat „Studia z Przyszłością”, który został przyznany za wyróżniającą się nowoczesnością koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy, a także Certyfikat Nadzwyczajnym „Laur Europejski” za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi. Tak więc: STUDY WITH US !!!!

The above advantages constituted the basis for distinguishing IB studies  within the National Program for the Accreditation of Studies “Studies with the Future” by the Foundation for the Development of Education and Higher Education. In 2018, we received: the ‘Studies with the Future’ certificate, which was awarded for the outstanding modern concept of education, the highest quality of implemented programs and compliance with the needs of the labor market, as well as the Extraordinary Certificate ‘European Laurel’ for the implementation of advanced program solutions focused on internationalization education and development of scientific and didactic cooperation with foreign centers. So: STUDY WITH US !!!!

Alicja Pilch, IB student, sem. 3

Dlaczego wybrałam kierunek International Business ?

– by rozwinąć umiejętności biznesowe, które odgrywają kluczową rolę w pomyślnej międzynarodowej karierze. Ważne dla mnie było także zdobycie solidnych podstaw zarządzania w perspektywie międzynarodowej, a także stały kontakt z językiem angielskim, poszerzony oczywiście  o słownictwo biznesowe. ATH zagwarantowało mi wszystkie te rzeczy.

Why I chose International Business?

–  to develop business skills that play a key role in a successful international career. Important for me was, to gain a solid foundation in management in international perspective and also constant contact with English language, extended with business vocabulary. ATH provided me with all these things.

Parth Pandya, IB student, sem. 3

Studying Masters of International Business at ATH has been a great  experience for me. Campus is very nice and faculty members are very helpful and supportive. Campus life at ATH is also amazing as students are more friendly and welcoming. So I am really glad that I am studying at ATH, Masters of International Business.